Skip to main content
V Posavju 9° C Četrtek, 28. oktober 2021
26.11.2019
08:14
Pravila nagradne igre Adventni venček
Grafika: ePosavje
V nadaljevanju objavljamo pravila nagradne igre Adventni venček, ki bo od 26. novembra do 24. decembra 2019 potekala na spletnem mestu ePosavje.com.

Pravila sodelovanja v nagradni igri "Adventni venček"

Ansat, montaža in vzdrževanje elektronskih naprav, d. o. o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro »Adventni venček« (v nadaljevanju nagradna igra) od torka, 26. novembra, od 8. ure dalje do vključno torka, 24. decembra, do 13. ure.

Nagradna igra poteka v prostorih naročniškega centra Ansat v nakupovalnem centru Qlandia Krško. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja: Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na nagradno kartico vpiše svoje ime in priimek, naslov in telefonsko številko. Nagradne kartice lahko sodelujoči brezplačno in brez obveznosti prevzamejo v naročniškem centru Ansat, Center Cafe in parfumeriji Refan (vse v nakupovalnem centru Qlandia Krško). Izpolnjeno kartico sodelujoči oddajo v škatlo, postavljeno v naročniškem centru Ansat v centru Qlandia, z oddano kartico se strinjajo s pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre, v primeru, da so izbrani,objavijo tudi na spletni strani ePosavje.com. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe in je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri.

Izbor nagrajencev: Organizator bo vsak dan podelil po eno nagrado iz seznama oštevilčenih nagrad, prejetih s strani v nagradni igri sodelujočih podjetij. Žrebanje nagrad bo potekalo javno v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško, z žrebanjem oddanih kartic. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Žreb: Žrebanje nagrajencev bo potekalo vsak delovni dan ob 10. uri , v naročniškem centru Ansat d.o.o., PE Qlandia Krško. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu nagrajencu. Nagrade niso prenosljive.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani zaporedni številki; imenu in priimku nagrajenca ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade: Izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen preko objave na spletni strani ePosavje.com in po SMS sporočilu na kartico vpisano telefonsko številko. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v delovnem času naročniškega centra Ansat najkasneje do torka, 24. decembra do 13. ure. V primeru, da se v roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebanemu nagrajencu .V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. Če nagrajenec do torka, 24. decembra, do 18. ure, nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,- se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma izbora.

Zasebnost in varstvo podatkov: S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki (ime in priimek, naslov in telefonska številka), ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri, uporabljajo za izvedbo nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: Organizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre. Organizator igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih, za katerega je prejel soglasje udeleženca.

Končne določbe: Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.eposavje.com.

Ansat d.o.o.

eposavje
nagradna igra

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja