Skip to main content
V Posavju -0.3° C Petek, 21. januar 2022
27.03.2019
17:01
Grafika: ePosavje
Na Facebook strani ePosavje.com do srede, 3. aprila, do 14. ure poteka nagradna igra za 4 vstopnice za muzikal Cvetje v jeseni, ki bo v Kulturnem domu Krško v petek, 5. aprila.

Kako lahko sodelujete v nagradni igri?

V nagradni igri sodelujete tako, da v komentar objave označite osebo, ki bi jo popeljali na muzikal. Med vsemi sodelujočimi bomo po zaključku nagradne igre izžrebali štiri srečneže, ki boste prejeli po dve vstopnici za ogled muzikla v petek, 5. aprila 2019, v Kulturnem domu Krško.

Pravila sodelovanja v nagradni igri "Cvetje v jeseni"

Ansat, montaža in vzdrževanje elektronskih naprav, d. o. o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro»« (v nadaljevanju nagradna igra) od srede, 27. marca, ob 16.30 ure dalje do vključno srede, 3. aprila, do 14. ure. Nagradna igra poteka na FB strani ePosavje.com 

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji.V nagradni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

  • V komentar objave na Facebook strani ePosavje.com označi osebo, s katero si želi ogledati muzikal Cvetje v jesnei. 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na Facebook strani ePosavje.com v primeru, da so izbrani.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe in je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri.

Izbor nagrajenca

Organizator bo podelil naslednji nagradi:

  • 4x dve vstopnici za ogled muzikla Cvetje v jeseni, v petek, 5. aprila, ob 19.30 v Kulturnem domu Krško.

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre Cvetje v jeseni, ki v času trajanja nagradne igre v komentar objave napišejo osebo, s katero si želijo ogledati navedeni muzikal.

Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrad bo potekalo javno v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško, računalniško z naključnim algoritmomin sicer z žrebom naključne zaporedne številke, ob prijavi udeleženca v nagradno igro. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, predstavnikov organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo v sredo, 3. aprila, ob 14. uri.

Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu nagrajencu. Nagrade niso prenosljive.O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani zaporedni številki; imenu in priimku nagrajenca ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen preko objave na Facebook profilu. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v obvestilu. V primeru, da se v roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapadeoz. se podeli naslednjemu izžrebanemu nagrajencu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve.Morebitna doplačila dohodninev skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.

Dobitnik nagrade bo o nagradi in o pogojih ter načinu prevzema nagrade obveščen prek objave na Facebook strani, najkasneje v 30 minutah  po opravljenem žrebanju. Izžrebanec bo do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v zahtevanem roku v pisni obliki sporočil svoje osebne podatke, vključno z davčno številko.

V kolikor izžrebanec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov organizatorju, jih navede nepopolno ali v kolikor izžrebanca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v primeru kršitve teh pogojev, izžrebanec izgubi pravico do nagrade in se izžreba noveganagrajenca.Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako nimožna menjava nagrad. Če nagrajenec do 5. aprila, do 12.30 ure nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrado nagrajenec prevzame v Naročniškem centru Ansat QLANDIA Krško. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma izbora.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri, uporabljajo za izvedbo nagradne igre.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre. Organizator igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih, za katerega je prejel soglasje udeleženca.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav prioperaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradneigre ne odgovarja za morebitno škodo.Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, dajeustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na eposavje.com.

Ansat d.o.o.

krško
napovednik

Pridružite se nam