Skip to main content
V Posavju 29.7° C Četrtek, 30. junij 2022
10.08.2021
20:04
Velikovaški potok, Krško
Grafika: ePosavje.com
Kot je razvidno iz vladnega gradiva, bodo v Načrt razvojnih programov 2021 - 2024 uvrstili 8 projektov, tudi za ureditve na območju spodnje Save. Na katerih vse vodotokih bodo potekala dela?

Obnova obstoječe infrastrukture

KRŠKO Kot so zapisali v gradivu, v sklopu projektov ob vodotokih predvidevajo dela, ki niso klasično vzdrževanje, temveč imajo značaj obnove obstoječe infrastrukture. Z deli bodo, tako piše v gradivu, dosegli preglednejše, "predvsem pa srednjeročno načrtovanje za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del, s katerimi bo doseženo dobro stanje objektov vodne infrastrukture. Druga dela na področju urejanja voda so v koncesijskih pogodbah z izvajalci javne službe opredeljena kot dodatna dela, ki jih je koncesionar dolžan izvesti na zahtevo koncedenta."

"Pozitiven vpliv na funkcionalnost in stabilnost objektov vodne infrastrukture"

S projektom želijo tako izvesti dela, ki so opredeljena v koncesijskih pogodbah kot dodatna dela na posameznih kritičnih objektih vodne infrastrukture in odsekih voda. "Izvedba projektov bo imela pozitiven vpliv na funkcionalnost in stabilnost objektov vodne infrastrukture. Objekti in ureditve bodo lahko v celoti vršili funkcij, zaradi katere so bili zgrajeni. Hkrati bo zmanjšano škodljivo delovanje voda," še pravijo v gradivu.

Za vsak projekt 3.125.000 evrov

Za vsakega od osmih projektov bo na voljo 3,125 milijona evrov, vse projekte pa bodo v celoti financirali iz sredstev Sklada za vode. Dela po projektih se bodo izvajala v letih od 2021 do vključno leta 2024.

Ureditev vodotokov, Posavje

Posavje

Gabernica

Na vodotoku Gabernica v odseku Pišece bodo uredili enoten pretočen profil za celoten odsek naselja Pišece. Na odseku Globoko bodo popravili prelivne pragove in skladno z novimi smernicami urejanja vodotokov uredili protierozijsko zaščito brežin, v načrtih je tudi dodatna zasaditev. 

Suhadolski potok, Globoški potok

Na območju Suhadolskega potoka načrtujejo stabilizacijo nivelete z vgradnjo dodatnih pragov in primerno zavarovanje brežin z zasaditvijo. Za zagotavljanje poplavne varnosti celotnega naselja Velike Malence bodo na območju Globoškega potoka podaljšali izvedbe objektov vodne infrastrukture. Na vodotoku Pirošica predvidevajo zmanjšanje višine jezu in sanacijo obstoječe vodne infrastrukture.

Velikovaški potok, Drenovec in pritoki reke Save

Na Velikovaškem potoku predvidevajo podaljšanje nasipa in povečanje pretočnega profila na enako sposobnost prevajanja kot na dolvodnem odseku. Na pritokih reke Save na območju hidroelektrarn na spodnji Savi imajo v načrtih obnovo pragov, obrežnih zavarovanj in zadrževalnikov plavin. Na potoku Drenovec bodo povečali prevodnost struge, obnovili in nadgradili bodo obstoječe objekte vodne infrastrukture in vzpostavili ustrezno stanje vegetacije.

Mirna, Sevnična

Na levem bregu Mirne pri Boštanju bodo podaljšali protipoplavni zid. V dokumentaciji še pišejo, da bodo na potoku Sevnična popravili vodno infrastrukturo, zagotovili bodo pretočnost in ukrepe za poplavno varnost. Na več odsekih Sotle bodo zagotovili stabilnost brežin, obnovili bodo obstoječo vodno infrastrukturo in zagotovili prvotno pretočnost.

Do konca leta 2024

Dolenjska in Bela krajina

Na vodotokih Dobličica, Težka voda in Krka bodo obnovili jezovno zgradbo in vzpostavili prehode za vodne organizme. Pri Otočcu bodo na reki Krki obnovili zavarovanja brežin in vzpostavili boljšo pretočno profila. Na območju Težke vode pri Novem mestu bodo na Krki obnovili jez ter vzpostavili prehod za vodne organizme – Štine.

Obnova vodne infrastrukture je predvidena tudi na vodotoku Radulja. V Šentjerneju na območju Pendirjevke se bo izvedlo popravilo in izgradnja stopenj za stabilizacijo nivelete ter obnova vzdolžnih in prečnih objektov.

Na vodotokih Kolpa Vukovci, Kolpa Krasinec in Prapeški potok imajo v načrtih zagotovitev stabilnosti brežin in sanacijo obstoječe vodne infrastrukture.

Iz sredstev Sklada za vode

Projekt bodo od leta 2021 do konca leta 2021 v celoti financirali iz sredstev Sklada za vode. "Sredstva bo zagotavljala Direkcija Republike Slovenije za vode iz sredstev Sklada za vode in bodo v sklopu projekta porabljena namensko za gradnjo vodne infrastrukture, skladno z določili 162. člena ZV-1. Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom direktorja Direkcije RS za vode številka 190133/2021-23, 23. junija letos," še piše v gradivu.

Poleg območlja spodnje Save projekte načrtujejo še na območju Mure, Drave, Savinje, srednje in zgornje Save, Soče ter na območju jadranskih rek z morjem.

(bš, eP)

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam