Skip to main content
V Posavju 23.3° C Ponedeljek, 16. maj 2022
01.07.2021
10:56
Krško, malo gospodarstvo 2020
Foto: arhiv ePosavje
Za posavsko gospodarstvo je bilo leto 2020 nekoliko slabše kot leto prej, vendar regija v primerjavi z ostalimi ostaja med uspešnejšimi.V primerjavi z 2019 manj zaposlenih, največji osip v gostinstvu.

Poslovanje posavskih podjetij v letu 2020

Na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil za poslovno leto 2020 je krška izpostava Ajpesa pripravila pregled delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zadrug v Posavju. V nadaljevanju povzemamo kazalnike poslovanja.

V primerjavi z letom 2019 manj zaposlenih, največji osip v gostinstvu

Letna poročila za leto 2020 je Ajpesu predložilo 1.524 posavskih družb, 16 več kot za leto 2019. »Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2020 v Posavju ustanovljenih 89, izbrisanih pa 77 družb. Začetih je bilo 43 stečajnih postopkov (v letu 2019 jih je bilo 19), od tega 12 v družbah s področja gradbeništva ter 13 s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, uveden pa je bil tudi en postopek prisilne poravnave,« sporočajo.

Ob tem dodajajo, da je bilo v družbah 11.874 zaposlenih, kar je 28 manj kot leto prej. Najbolj, za 80, se je število zaposlenih zmanjšalo v gostinstvu ter v družbah predelovalne dejavnosti, in sicer za 52. V nekaterih panogah pa se je število v primerjavi z letom prej povečalo, najbolj v gradbeništvu, za 95, ter v družbah na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 49

Slovenska energetika reševala Nemce

Posavske družbe ustvarile 4,1 milijarde evrov prihodkov

Manj kot lani, a nad slovenskim povprečjem

Po podatkih krške izpostave Ajpesa so posavske družbe v letu 2020 ustvarile 4,1 milijarde evrov prihodkov, kar je za dva odstotka manj kot v letu 2019, medtem ko so se na ravni Slovenije ti zmanjšali za šest odstotkov. "Nominalno so prihodke najbolj zmanjšale družbe, ki so delovale na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 34 milijonov evrov oz. za en odstotek, ter družbe predelovalne dejavnosti, za 27 milijonov evrov oz. štiri odstotke, najbolj pa povečale družbe dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranje okolja, in sicer za 14 milijonov evrov oz. 19 odstotkov ter gradbeništvo za pet milijonov evrov oz. štiri odstotke."

Večina prihodkov na tujih trgih

Prihodki, doseženi na domačem trgu, so nižji za tri odstotke in so znašali 1,6 milijarde evrov. Večino prihodkov, 59 odstotkov, so posavske družbe dosegle na tujem trgu. Negativni rasti prihodkov je sledil tudi nižji neto čisti dobiček, ki je bil 106 milijonov evrov, kar je za dva odstotka manj kot v letu 2019. Na Ajpesu ob tem dodajajo, da je bil čisti dobiček v znesku 135 milijonov evrov višji za 15 odstotkov, a se je hkrati povečala tudi čista izguba za več kot dvakrat in znašala 29 milijonov evrov.

"Razen gostinstva, ki je ugotovilo 4 milijone evrov neto čiste izgube, so družbe drugih v Posavju pomembnejših dejavnosti poslovale pozitivno, vendar so neto poslovni izid izboljšale le družbe z električno energijo, plinom in paro, za 36 odstotkov, v drugih dejavnostih pa so neto čisti dobiček najbolj zmanjšale družbe v predelovalni dejavnosti, in sicer za 31 odstotkov."

Tudi samostojni podjetniki so rezultate poslovanja nekoliko poslabšali

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2020 v Posavju ustanovljenih 413 podjetnikov, izbrisanih 442, uvedeni pa so bili tudi 4 stečajni postopki podjetnikov, sporočajo z Ajpesa. "Letna poročila je predložilo 1.892 podjetnikov, ti so v letu 2020 ustvarili 218 milijonov evrov prihodkov, 4,6 odstotka manj kot leta 2019. imeli so 2.011 zaposlenih, en odstotek manj kot leto prej. Rezultate poslovanja so poslabšali, kar so izkazali z nekaj več kot 12 milijoni evrov neto podjetnikovega dohodka, 10 odstotkov manjšega kot leto prej," dodajajo.

Povprečna bruto plača na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih je v posavski regiji znašala 1.193 evrov in je bila v primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenih v posavskih družbah nižja za 34 odstotkov.

(eP)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče
bistrica ob sotli

Pridružite se nam