Skip to main content
V Posavju 30.7° C Sreda, 17. avgust 2022
10.12.2020
13:51
Gradnja hidroelektrarne Mokrice
Foto: arhiv ePosavje
V družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi pozdravljajo odločitev Vlade Republike Slovenije o Odločbi o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave.

Želijo si, da bi do gradbenega dovoljenja prišli čim prej

"Sedaj so izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja"

BREŽICE S to odločitvijo, da bo Slovenija spodbujala uvajanje obnovljivih virov energije, "je omogočena tudi izpolnitev obvez, ki jih v osnovi opredeljuje Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS) iz leta 2000."

"Večnamenski državni strateški projekt trajnostne ureditve prostora ob Savi"

S to odločitvijo Vlade Republike Slovenije so sedaj izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja, za katerega si v družbi HESS želijo, da bi bilo pridobljeno čim prej. "Projekt Mokrice je projekt v javno korist s široko podporo tako na državni ravni kot tudi med lokalnim prebivalstvom. Zadnja sprememba zakona ZPKEPS-1 je bila v Državnem zboru aprila letos potrjena brez poslanskega glasu proti. Z izvedbo Projekta Mokrice se bo tako zaključil večnamenski državni strateški projekt trajnostne ureditve prostora ob Savi od Zidanega Mostu do meje z Republiko Hrvaško. Pozitivni učinki projekta se bodo odražali predvsem v zagotavljanju boljše protipoplavne zaščite regije Posavje, krepitvi energetske neodvisnosti Slovenije, uravnavanju podtalnice za bogatenje zalog pitne vode, izboljšanju pogojev za kmetijsko proizvodnjo, razvoju infrastrukture in turistično rekreativnih dejavnosti ter vzpostavitvi pogojev za plovnost na tem delu reke Save," pravijo v sporočilu.

"Skrbno smo izbrali okoljsko najboljše možne rešitve"

"Postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave je postopek, ki se v EU že ustaljeno uporablja, medtem ko je bil v Sloveniji izveden prvič. Gre namreč za postopek v okviru evropske Direktive o habitatih, ki omogoča, da za projekte, katerih vplivi se prekrivajo z območji Nature 2000 (Slovenija je z dobrimi 37 % v vrhu Evrope po pokritosti območja), vlada države članice pretehta, katere koristi so za državo članico in njene državljane pomembnejše. Kljub temu smo kot okoljsko skrben investitor varovanju okolja pri načrtovanju HE Mokrice posvetili še posebno pozornost," so zapisali.

"V največji možni meri so bili upoštevani tudi konstruktivni predlogi in želje s področja okoljevarstva"

Ob tem dodajajo, da so bili pri tem "v največji možni meri upoštevani tudi konstruktivni predlogi in želje s področja okoljevarstva. Skrbno smo izbrali okoljsko najboljše možne rešitve, ki bodo izboljšale biotsko pestrost, zato bo hidroelektrarna Mokrice ena izmed okoljsko najnaprednejših hidroelektrarn na svetu. O izvedljivosti in delovanju načrtovanih ukrepov za varovanje okolja in narave pri Projektu Mokrice ni nikakršnega strokovnega dvoma."

"Verjamemo, da gre (...) za pomemben korak z vzpostavitvi energetsko-okoljske odličnosti"

Tako pravijo, da je "izvedba projekta nujna tudi v luči najnovejše ocene Evropske komisije, ki ugotavlja, da je Slovenija pri rabi obnovljivih virov energije premalo ambiciozna glede na svoje naravne danosti. V družbi HESS verjamemo, da gre pri energetskem prehodu v nizko-ogljično družbo za pomemben korak k vzpostavitvi energetsko-okoljske odličnosti, ki se mora odražati v zanesljivi, konkurenčni, varni ter okolju in družbi prijazni proizvodnji električne energije. Močna infrastruktura na osnovi hidroelektrarn, ki lahko obratujejo 24 ur na dan, vse leto, in ima sposobnost hranjenja energije v svojih pretočnih akumulacijah, je predpogoj, da lahko krepimo tudi delež sončne in vetrne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije."

(bš)

hidroelektrarne
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja