Skip to main content
V Posavju 0.5° C Ponedeljek, 24. januar 2022
05.07.2020
19:26
DPN daljnovod Trebnje - Sevnica
Foto: Občina Sevnica
V ponedeljek, 29. junija, je v Boštanju potekala javna obravnava državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda, ki je načrtovan na območju občin petih občin v okvirni dolžini 24,4 kilometrov.

Na javni obravnavi so sodelovali predstavniki pripravljavca državnega prostorskega načrta iz Ministrstva za okolje in prostor, pobudnika za izgradnjo iz Ministrstva za gospodarstvo, investitorja iz Elektra Celje, izdelovalca državnega prostorskega načrta, izdelovalca idejnega projekta, izdelovalca presoje vplivov na okolje in izdelovalca strokovnih podlag s področja elektromagnetnega sevanja. Zbranim so predstavili namen in razloge za izgradnjo novega daljnovoda ter potek trase in presojo vpliva na okolje. Predstavniki lokalne skupnosti, med njimi predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč, predsednica Krajevne skupnosti Krmelj Klementina Žvar in občani, ki so lastniki zemljišč po katerih bo tekla trasa, so podali svoja stališča in pripombe. Župan Srečko Ocvirk je na javni razgrnitvi sodeloval kot povezovalec med lokalno skupnostjo in načrtovalci izgradnje daljnovoda.

Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo na območjih občin Trebnje, Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert in Sevnica. Obstoječe daljnovodno omrežje namreč ne zadostuje več potrebam odjemalcev, hkrati pa na omrežju prihaja do težav, kot so slabe obratovalne razmere, visoki padci napetosti in težave pri zagotavljanju rezervnega napajanja v primeru izpada.

Pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda 2×110 kV Trebnje –Mokronog–Sevnica je dne v letu 2010 podala ministrica za gospodarstvo. Osnutek državnega prostorskega načrta je bil pripravljen v marcu 2020 na podlagi podrobnih projektnih rešitev, ki temeljijo na predhodno izdelanih strokovnih podlagah, na geodetskem načrtu ter podatkih o stanju prostora, dostopnih v javno dostopnih podatkovnih bazah. Rešitve so usklajene tudi z usmeritvami iz Poročila o vplivih na okolje.

Daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica v skupni dolžini približno 24,4 km je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV. Načrt izgradnje daljnovoda na odseku od začetka trase do območja poselitve pri RTP Mokronog v dolžini približno 9,4 km predvideva izvedbo podzemnega voda v dolžnici približno 490 metrov. Nadalje je predvidena trasa nadzemnega voda v dolžini približno 14,5 kilometrov do območja RPT Sevnica, kjer je na območju vključitve v RTP predviden podzemni vod v dolžini približno 170 metrov.

Javna obravnava poteka do 31. julija 2020

Javna razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica poteka do 31. julija 2020. V tem času lahko ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor), po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica«.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja