Skip to main content
V Posavju 12.1° C Torek, 27. september 2022
20.12.2019
13:04
Krški občinski svetniki o proračunih za 2020 in 2021
Grafika: ePosavje
Krški občinski svetniki so se sestali na zadnji letošnji redni seji, sprejeli predlog proračunov za leti 2020 in 2021, letni program športa ter načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest. Beri naprej.

Potrdili proračuna za naslednji dve leti

KRŠKO Za leto 2020 proračun Občine Krško na prihodkovni strani znaša 39,1 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,7 milijona. V letu 2021 je na prihodkovni strani 40,2 milijona, na odhodkovni pa 40,7 milijona evrov. "Za leto 2020 je predvidenih 17,5 milijona evrov investicij, slabih 17 milijonov pa za leto 2021. Od glavnih investicij je prva knjižnica v Krškem, druga je vrtec na Senovem, precej denarja je namenjenega za izgradnjo infrastrukture, predvsem cestne infrastrukture. Vendar nekaj malega manj kot v preteklih letih, približno 7,9 milijonov evrov," je ob tem povedal krški župan Miran Stanko.

Večji projekti v naslednjih dveh letih

Med večjimi projekti v naslednjih dveh letih so tudi gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu, zaključek izgradnje prizidka in obnove kuhinje na Osnovni šoli Koprivnica, kolesarska povezava med Krškim in Kostanjevico na Krki, 2. faza rekonstrukcije Ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, izdelava projektne dokumentacije za peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra, aktivnosti za izgradnjo novega objekta Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja in drugi.

Potrdili Letni program športa za naslednje leto

Svetniki so prav tako potrdili Letni program športa za leto 2020, v katerem so določeni programi športa, ki bodo v naslednjem letu sofinancirani iz občinskega proračuna. "Letni program športa je sestavni del sprejemanja proračuna. Gre za dokument, ki se sprejema kot posledica proračuna ali kot podlaga za sprejem proračuna, kakorkoli to obrnemo. Za razdelitev športnim društvom so letos predvidena sredstva okrog 220.000 evrov za razdelitev športnim društvom. Skoraj 400.000 evrov je namenjenih za najeme športnih dvoran, nekaj več kot 400.000 evrov je namenjeno za financiranje različnih investicij, približno 60.000 evrov pa je namenjeno za sofinanciranje trenerjev športnih društev," še dodaja Stanko. Skupno je tako v programu za financiranje različnih programov, sofinanciranje uporabe športnih objektov, sofinanciranje trenerskega kadra in različnih naložb oz. vzdrževalnih del namenjenih okoli milijon evrov.

Svetniki potrdili tudi amandmaja "Športna zveza"

20.000 evrov manj na leto za delovanje Športne zveze Krško

Občinski svetniki so pred sprejetjem obeh odlokov o proračunu Občine Krško (za leti 2020 in 2021) sprejeli še amandmaja dveh svetnikov. Jože Slivšek in Dušan Šiško sta namreč predlagala "zmanjšanje proračunske postavke 3746 - Dotacija športni zvezi (4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam) za 20.000 evrov in povečanje proračunske postavke 3741- Dotacije za športne dejavnosti (4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) v višini 20.000 evrov."

Predlagatelja: "Prepričana sva, da se z racionalizacijo lahko zagotovi delovanje Športne zveze"

V obrazložitvi obeh amandmajev sta zapisala predlagatelja predlog, da se sredstva v višini 20.000 evrov, ki so namenjena delovanju Športne zveze Krško, namenijo povišanju sredstev izvajalcem športnih programov, ki se delijo na osnovi javnega razpisa. "Iz obrazložitve predloga proračuna je razvidno, da na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov Občini Krško športne zveze izvajajo naloge, opredeljene v 24. členu Zakona o športu. V ta namen bo Občina Krško sklenila pogodbo z izvajalcem izbranim v okviru javnega razpisa, ki bo opredeljevala obseg izvajanja programov ter medsebojne obveznosti in pravice. V okviru postavke Sredstva za delovanje Športne zveze se namenjajo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov. Predlagatelja amandmaja sva prepričana, da se z racionalizacijo lahko zagotovi delovanje športne zveze z 10.100 evrov/letno, razliko pa nameni za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa v občini Krško," sta v obrazložitvi zapisala svetnika.

Na Občini se z amandmajema niso strinjali

Pred obravnavo na Občinskem svetu so se do obeh predlogov opredelili na Občini Krško in z amandmajema se niso strinjali. "Občina Krško bo sklenila pogodbo s Športno zvezo Krško, ki bo opredeljevala medsebojne obveznosti in pravice. Menimo, da bodo zagotovljena sredstva na postavki zadostovala za plačo zaposlene osebe - sekretar ŠZ (bruto plača, prevoz na delo, prehrana med delom) in kritje materialnih stroškov pri izvajanju nalog Športne zveze Krško (strošek pisarniškega materiala, strošek telefona, vodenje knjigovodstva, registracija kombijev, vzdrževanje kombijev, stroški izvedbe šolskih športnih tekmovanj," so predloga zavrnili na Občini Krško.

Sprejeli načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest

Občinski svet je sprejel tudi načrta obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobji od 2020 do 2023 in 2021 do 2024, program je razdeljen na več segmentov. Ob tem so svetniki seji sprejeli tudi Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje naslednjih dveh let.

(vs, bš, eP)

krško
posavski tednik
video

Pridružite se nam