Skip to main content
V Posavju 13.3° C Četrtek, 29. september 2022
22.02.2021
13:10
Krško, Brežice, Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
V tem tednu v Posavju tri seje občinskih svetov, prvi bodo v ponedeljek popoldne začeli v Brežicah.

V tem tednu v Posavju tri seje občinskih svetov

V ponedeljek v Brežicah

Serijo februarskih sej občinskih svetov bodo v zadnjem tednu tega meseca v ponedeljkovem popoldnevu odprli v Brežicah. Brežiški svetniki bodo med drugim govorili o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021, v prvi obravnavi bo predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, govorili bodo o gospodarskih javnih službah, pa javni razsvetljavi v občini in občinskih cestah. Ob tem bodo svetnice in svetniki obravnavali še Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice ter letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021.

 

Sevnica, vlak

V sredo v Sevnici

Sevniški svetniki bodo v sredo obravnavali letno poročilo Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa za lansko leto, seznanili se bodo s potekom del na projektu izgradnje atletskega stadiona v Sevnici, pogledali pa bodo tudi v občinski program varnosti lanskega leta. Med pregledom dela služb bodo obravnavali poročilo o delu nadzornega odbora za lansko leto ter delo in finančni načrt za letošnje leto, govora bo tudi o pripojitvi javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica. 

Šport, kultura

Na mizah bodo svetnice in svetniki imeli predlog pravilnika o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v občini, pa predlog letnega programa športa in letnega programa kulture, obravnavali bodo tudi predlog strategije športa za naslednjih 10 let, govora pa bo tudi o ureditvi in določitvi parkirnega režima na P+R parkirišču nasproti železniške postaje v Sevnici.

Odloki

Med ostalimi obravnavanimi odloki bodo tudi odloki o odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunlano opremo na območju občine, pa o kategorizaciji občinskih cest, potrjevali bodo investicijsko dokumentacijo za operacijo Hidravlične izboljšave v občini Sevnica ter predlog sklpea o potrditvi investicijske dokumentacije za opearcijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save.

V četrtek v Krškem

Na dnevnem redu je 20 točk

Kot zadnji pa bodo v četrtek zasedali članice in člani občinskega sveta v Krškem, ko imajo na dnevnem redu 20 točk. Sprva se bodo svetnice in svetniki seznanili s poročili nadzornega odbora,  obravnavali bodo sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2021 in višini financiranja posameznih programov ter pravilnik o sprejemu otrok v vrtce Občine Krško.

Stavbna zemljišča in plovbni režim s koncesijo

Med pomembnejšimi točkami sta tudi obravnavi osnutkov dveh odlokov o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poslovna cona Drnovo - zahod« ter za območje opremljanja »ZN Videm - Polšca A«. Svetniki bodo odločali o predlogu Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi dolvodno od hidroelektrarne Krško ter o predlogu Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest na reki Savi na območju pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško. Med drugim pa bodo svetniki odločali tudi o višini sredstev za participatorni proračun v letu 2022, ko bi predviden skupni znesek sredstev za projekte omenjenega proračuna povišali za 35.000 evrov na skupaj 175.000 evrov.

(bš)

brežice
krško
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja